Privacy policy

 1. Identificatie

Firma: Avenue Fashion

Straat: Dennendreef 27

Gemeente: 2350 Vosselaar

Telefoonnummer: 0032 14 61 79 82

E-mail: info@avenuefashion.be

BTW: BE0476.794.689

Verwerkingsverantwoordelijke: Pascale Poels, zaakvoerder Avenue Fashion

Hieronder steeds vermeld als “Avenue Fashion”

 1. Algemeen

Avenue Fashion vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer uiterst belangrijk. Daarom verwerken wij uitsluitend de gegevens die noodzakelijk zijn om u onze diensten te kunnen aanbieden en het verbeteren van onze dienstverlening. Daarnaast nemen wij ook alle passende maatregelen om uw privacy optimaal te beschermen, dit overeenkomstig met de Wet op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer met betrekking tot de Verwerking van Persoonsgegevens. Wij zullen nooit uw gegevens beschikbaar stellen aan derden voor commerciële doeleinden.

Ons privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de website/webshop en al onze (elektronische) communicatie. Bij het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacy beleid geeft u een overzicht van welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar die gegevens voor aangewend worden en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden gedeeld worden met het oog op de verwerking ervan. Ook leggen wij u in dit privacy beleid uit hoe wij uw gegevens opslaan en hoe ze beschermd worden tegen misbruik. Verder leggen wij u uit welke rechten u heeft aangaande de persoonsgegevens die u ons ter beschikking stelt.

Indien u over ons privacy beleid toch vragen zou hebben, kan u contact opnemen met onze privacy officer. De contactgegevens kan u aan het begin van ons privacy beleid vinden.

 1. Doeleinden

Wij verzamelen (persoons)gegevens om u in de eerste plaats onze producten of diensten te kunnen leveren, wij verzamelen informatie zoals uw type browser, het  IP-adres, uw naam en e-mailadres. Deze gegevens worden verstrekt door Google Analytics, cookies of wanneer u zelf uw gegevens invult op één van onze formulieren.

Wij gebruiken persoonsgegevens :

 • om het aanbod van onze producten en website te verbeteren,
 • in het kader van onze overeenkomst of de voorbereiding ervan,
 • voor onze klantenadministratie,
 • om uw persoonlijke voorkeuren te herkennen en onze diensten en advertenties te personaliseren,
 • voor de verkoop en de promotie van onze diensten en producten,
 • om marktonderzoek te verrichten,
 • voor het beheren van onze website,
 • voor het beheren van wedstrijden en promotionele acties,
 • ter naleving van wet- en regelgeving,
 • om fraude en misbruik te voorkomen en op te sporen,
 • wanneer wij uw toestemming hebben ontvangen.

Indien wij uw persoonsgegevens wensen te gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacy beleid, melden wij u deze wijziging van de regels en krijgt u de kans uw deelname te weigeren.

 1. Rechtsgronden

De wettelijke grondslag  die betrekking heeft op de gegevensverzameling door Avenue Fashion, is terug te vinden in volgende rechtsgronden :

 • toestemming van de betrokkene,
 • om een contract of dienstverlening te kunnen voorbereiden of uitvoeren.

Een paar concrete voorbeelden zijn hieronder te vinden :

Wenst u bijvoorbeeld één van onze producten te bestellen en moeten wij dit bij u afleveren, hebben wij noodzakelijkerwijze uw adres nodig. Aangezien wij dit laten afleveren door een extern bedrijf, geeft u automatisch ook toestemming dat wij de noodzakelijke gegevens delen met dit bedrijf.

Wenst u bijvoorbeeld een nieuwsbrief of offerte te ontvangen, hebben wij uw e-mailadres nodig en heeft u dit ingevuld bij uw aanvraag.

 1. Cookie Policy

Indien u onze website/webshop bezoekt, plaatsen wij cookies (tekstbestandjes) op uw computer bij u als bezoeker. Onze cookie policy kan u hier nalezen.

Op deze manier verzamelen we informatie om bij te houden welke pagina’s bezocht worden, hoe vaak bezoekers terugkomen en om te zien welke pagina’s/producten het goed doen op onze site. Ook houden we de informatie bij die uw browser deelt.

U kan er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dit doet u door gebruik te maken van de mogelijkheden van uw browser. Meer informatie hierover kan u vinden op de website van de aanbieder van uw browser.

 1. Wie heeft toegang tot persoonsgegevens

Wij verwerken enkel de gegevens die nodig zijn om de dienst of het product dat u bij ons bestelde af te leveren volgens de afgesproken modaliteiten. Wij behouden ons het recht voor om bepaalde zaken uit te besteden om die opdracht te vervullen, echter wij hebben met onze onderaannemers verwerkersovereenkomsten die absolute geheimhouding betreffende persoonsgegevens opleggen, sowieso worden enkel de meest noodzakelijke gegevens gedeeld en mogen die door de onderaannemers enkel gebruikt worden voor het uitvoeren van deze specifieke opdracht, dit geldt voor zowel voor eigen personeel als derde partijen.

Deze gebruiken wij dan weer om uw bestellingen af te handelen. Deze partijen gaan vertrouwelijk om met uw gegevens en hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen ongeoorloofd gebruik of verlies.

In sommige gevallen hebben wij de wettelijke verplichting uw gegevens te delen, meestal ten gevolge een rechterlijk bevel in een fiscaal of strafrechtelijk onderzoek, ondanks dat de wet ons mogelijkheden biedt tot verzet hiertegen, moeten wij in sommige gevallen toch gedwongen overgaan tot het delen van de gevraagde informatie.

 1. Bescherming van de gegevens

Wij beschermen uw gegevens op de volgende manier :

 • gebruik van de meest recente versies van beschermingsproducten op al onze systemen volgens de best practices in de industrie,
 • opsplitsing/beperking van de toegangsmogelijkheden tot persoonsgegevens door eigen personeel, onderaannemers en derde partijen,
 • onderaannemers en derde partijen zijn middels de verwerkersovereenkomst gehouden aan strikte geheimhouding,
 • door regelmatige back-ups vermijden we het onherstelbaar verlies van gegevens zoveel mogelijk,
 • ontdekte pogingen tot fraude worden gemeld aan de betrokkene en de privacy commissie volgens de wettelijke bepalingen,
 • Avenue Fashion en al hun onderaannemers verbinden zich tot het naleven van de wet van 8 december 1992 tot Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, ook privacywet genoemd, en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), in werking getreden op 24/05/2016 en effectief van toepassing  vanaf 25/05/2018.

De privacywet  definieert “persoonsgegevens” als volgt:

Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare persoon (“de betrokkene”), met dien verstande dat als identificeerbaar wordt beschouwd en als een natuurlijk persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

De persoonsgegevens die Avenue Fashion verzamelt en verwerkt zijn gegevens die de klant zelf invoert via de verschillende pagina’s van onze website(s) en gegevens die Avenue Fashion bekomt door uw gebruik van onze website(s) en/of onze producten en/of diensten.

 • Uw persoonsgegevens worden ook gebruikt voor het administreren van onze verkoopfacturen, alle verzendingen van gegevens naar het boekhoudkantoor worden beschermd verzonden en ook het boekhoudkantoor heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen tegen verlies of ongeoorloofd gebruik. Het boekhoudkantoor is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen en gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan het boekhoudkundig verwerken.
 • Websites bevatten soms links naar sites van derden zoals sociale media bijvoorbeeld, deze vallen niet onder ons privacy beleid. Lees dan ook aandachtig hun beleid inzake de bescherming van de persoonsgegevens.
 1. Bewaring gegevens

Avenue Fashion bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Dit kan wel variëren naargelang waarvoor ze gebruikt worden.

 • Persoonsgegevens door u verstrekt in het kader van de inschrijving voor bijvoorbeeld een nieuwsbrief worden bewaard tot u expliciet uw toestemming intrekt tot het gebruik voor die toepassing.
 • Zolang u klant bent bij ons, bewaren wij uw gegevens, tot u aangeeft geen gebruik meer te willen maken van onze diensten. Betreffende de verplichtingen die wij hebben om facturen bij te houden voor de administratieve diensten, blijven deze in bewaring voor minimaal de wettelijke termijn, maar onze medewerkers zullen geen toegang meer hebben tot uw klantgegevens.
 • Persoonsgegevens en data ter beschikking gesteld in het kader van een verwerkersovereenkomst worden bij het beëindigen uiterlijk na 6 maanden ter beschikking gesteld van de klant of vernietigd naargelang overeengekomen.
 • Gegevens verkregen door tools zoals Google Analytics die gebruikt worden voor het uitwerken van lange termijn marktstrategieën kunnen tot 55 maanden bewaard worden.
 1. Rechten van de betrokkenen

Volgens de geldende Belgische en Europese wetgeving heeft u als betrokkene een aantal rechten in verband met de persoonsgegevens die wij of namens ons verzameld hebben. Na uw verzoek tot rechtzetting of beperking delen wij u binnen de 30 dagen ons antwoord mede via een ons bekend e-mailadres. Om elke niet toegestane openbaarmaking van uw persoonsgegevens te vermijden, verzoeken wij u dan ook een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart mee te sturen.

 • Recht op inzage van de gegevens

U heeft steeds het recht op toegang tot de gegevens die uzelf betreft en een gratis kopie te vragen van deze persoonsgegevens. Meer informatie over waarom wij uw gegevens opslaan en hoelang wij deze bewaren, kunt u vinden in punt 3 Doeleinden en punt 8 Bewaring gegevens van dit privacy beleid.

 • Recht op rechtzetting

Betrokkenen hebben altijd het recht om foutieve persoonsgegevens te wijzigen of aan te vullen.

 • Recht om te worden vergeten

Als betrokkene heeft u het recht om te eisen dat de persoonlijke data waarover wij beschikken, te wissen. Andere wetten die verplichten om bepaalde data te bewaren, gaan echter voor op deze regel. Daarbij moet u bijvoorbeeld denken dat boekhoudkundige en fiscale regels verplichten om facturatiegegevens gedurende 7 jaar te bewaren.

 • Recht om klacht in te dienen

Betrokkene heeft steeds het recht om een klacht in te dienen bij de Privacy commissie wanneer hij/zij vindt dat de persoonsgegevens op een onregelmatige manier verzameld en/of verwerkt worden.

 • Recht om toestemming in te trekken

Elke betrokkene waarvan persoonsgegevens verzameld worden, heeft het recht zich te verzetten tegen de verwerking van deze gegevens.

 • Recht op beperking van de verwerking

Dit is het recht om minder gegevens te laten verwerken, zo mogen bijvoorbeeld foutieve gegevens niet worden gebruikt zolang ze niet gecorrigeerd werden. In het geval van beperking van de verwerking, mogen de gegevens nog wel opgeslagen worden door Avenue Fashion.

 • Recht op overdraagbaarheid

Voor persoonsgegevens die wij verwerken in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of door uzelf verstrekt werden, heeft u als betrokkene het recht om deze gegevens te verkrijgen in een gangbare en machinaal leesbare vorm. Betrokkene kan ook vragen om deze gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere partij, indien dit technisch mogelijk is. Het gaat hier niet om papieren gegevens.

 • Recht om zich te verzetten tegen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

U heeft het recht om te vragen dat we geen profilering of automatische verwerking op uw gegevens toepassen.

Nota :

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde verwerkingen!

Bij ontvangst van een nieuwsbrief heeft u steeds het recht zich hiervoor uit te schrijven.

 1. Wijzigingen

Wij behouden ten allen tijde het recht ons privacy beleid aan te passen. Hier vindt u steeds de meest recente versie. Indien het aangepaste privacy beleid gevolgen heeft voor de manier waarop wij voordien uw gegevens verwerkten, brengen wij u daarvan op de hoogte per e-mail.

Laatste wijziging : 30/06/2021

Avenue Fashion

Hoek Antwerpsesteenweg
Dennendreef 27
2350 Vosselaar
Tel: +32 (0)14 61 79 82
info@avenuefashion.be

Openingsuren

maandag           10.00u tot 17.30u

dinsdag             10.00u tot 17.00u

woensdag                        gesloten

donderdag        10.00u tot 17.30u

vrijdag               10.00u tot 17.30u

zaterdag           10.00u tot 17.00u

zondag                            gesloten

Welkom in de winkel

Avenue Fashion biedt steeds veelzijdige collecties voor de stijlvolle vrouw, dit in een prachtig kader met een persoonlijke service.

U bent elegant, trendy of sportief? Wij brengen U de tendensen die uw persoonlijkheid laat spreken!

Wij verwelkomen U graag in onze zaak.

Tot binnenkort!

Pascale Poels
Zaakvoerder